Nový občanský zákoník – změny, které by Vás měly zajímat – 10.část – Práva a povinnosti nájemců

Czech Point 101 18 října, 2017 @ 1:44PM

Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce- to je téma, které nikdy nezevšední. Pronajímatel většinou chce, aby více povinností lpělo na nájemci a nájemce zase žije v domnění, že placením nájmu se zbavuje většiny povinností. Nebudeme se dlouze zabývat právy a povinnostmi, jelikož to rozebíráme v každé části zvlášť – spíše se zaměříme na to, zdali se dá nějak nakládat s právy nájemce – například krátit je.

Práva nájemců bude u NOZ opět takřka nemožné krátit.

Práva nájemců bude u NOZ opět takřka nemožné krátit.

Hned první paragraf v pododdíle o zvláštních ustanoveních o nájmu bytu a nájmu domu, § 2235 NOZ, odst. 1 říká: „Zavazuje-li nájemní smlouva pronajímatele přenechat nájemci k zajištění bytových potřeb nájemce a popřípadě i členů jeho domácnosti byt nebo dům, který je předmětem nájmu, nepřihlíží se k ujednáním zkracujícím nájemcova práva podle ustanovení tohoto pododdílu.“ Opět tedy není možno se od zákona odchýlit ve smyslu přitížení na straně nájemce. Nicméně odst. 2 říká: „Ustanovení tohoto pododdílu se nepoužijí, přenechává-li pronajímatel nájemci byt nebo dům k rekreaci nebo jinému zjevně krátkodobému účelu.“ Co je to krátkodobý účel? V současné době není definice tohoto pojmu, nicméně dle výkladů některých právníků se klidně může jednat i o několikaletý pronájem studentům, kde se jako účel může jevit studium na vysoké škole a není tedy předpoklad, že po dostudování budou v bytě nadále bydlet (hlavně tedy v bytech uzpůsobených přímo pro studenty). V těchto případech bude možné se odchýlit od ustanovení NOZ a práva nájemců krátit.

NOZ obsahuje i klauzuli o zakázaných ujednáních. § 2239 NOZ říká: „Nepřihlíží se k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost zaplatit pronajímateli smluvní pokutu, ani k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená.“ Ustanovení „vzhledem k okolnostem nepřiměřená“ naznačuje, že se budou tato ujednání posuzovat individuálně. Je zřejmé, že poplatek za prodlení s platbou nájmu ve výši 500 Kč za každý započatý den nebude ani při NOZ možný.


Updated/Aktualizováno: ,

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *