Nový občanský zákoník – změny, které by Vás měly zajímat – 2.část – Pojem věc

Czech Point 101 11 srpna, 2014 @ 8:21PM

Minulý článek skončil přehledem důležitých sekcí nového občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb.(dále jen NOZ)

Nový občanský zákoník zavádí mnoho nových pojmů a obecně vzato upravuje chápání některých pojmů starých a běžně používaných.

Jedním ze základních pojmů, kterému je třeba dobře porozumět je „věc“.

Pojmu "věc" je důležité správně porozumět

Pojmu „věc“ je důležité správně porozumět

Dle § 489 NOZ je věcí v právním smyslu „vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.“ Věci se pak dále dle § 496 NOZ dělí na hmotné a nehmotné, přičemž „Hmotná věc je ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu“, a „Nehmotné věci jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty.“

Zachováno zůstalo i dělení na věci nemovité a movité. § 498 NOZ uvádí definici věci nemovité jako „pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.“ Druhý odstavec tohoto paragrafu označuje pak movité věci jako „veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná.“

Novinkou je pohled na živé zvíře. § 494 NOZ uvádí, že „živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze.“ Tedy se již nejedná o „pouhou“ movitou věc dle současné právní úpravy, ale o něco, co si zasluhuje speciální právní ochranu a zacházení. Z toho se také budou vyvozovat důsledky při případné škodě způsobené živému tvorovi dle tohoto paragrafu.

Neméně důležitý je i správný výklad pojmů majetek a jmění. Dle § 495 NOZ je „souhrn všeho, co osobě patří“ majetek. jmění osoby je „souhrn jejího majetku a jejích dluhů“. Když tedy po novém roce někdo prohlásí, že má velké jmění, může to paradoxně znamenat, že má jen velké dluhy.

Věříme, že Vám toto přiblížení nové úpravy pomůže se lépe orientovat v nadcházejících změnách občanských práv dle NOZ.


Updated/Aktualizováno: ,

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *